Friday, February 24, 2012

"FARMER"

** FARMER **

>> Farmers are the most important person among the visitors of this sight.

>> Farmers are not depend upon us but whole world depend on Farmers.

>> Farmers are not any obstacle in our work but he is soul of our work.

>> In our work farmer is not a apart but he is one of the part of our work.

>> By giving us opportunity of such a service, farmers doing a favor on us.

- submitted with warm regards to FARMERS by team MaziSheti.(www.mahaagri.net)

** शेतकरी **

>> आमच्या साईटला भेट देणार्या व्यक्तींमध्ये सर्वात महत्वपूर्ण व्यक्ति म्हणजे "शेतकरी" आहे.

>> शेतकरी आमचेवर अवलंबून नाहीत तर सर्व जगास अन्न-धान्य पुरवुन तो या विश्वाचा पोषणकर्ता ठरतो.

>> आमच्या सेवेमध्ये शेतकरी अडथला नसून शेतकरी आमच्या सेवेचे आत्मा आहेत.

>> आमच्या सेवेत शेतकरी त्रयस्थ नसुन शेतकरी आमच्या सेवेचा भाग आहे.

>> आम्हाला सेवा करनेची संधी देवुन शेतकरी आमचेवर उपकार करतो.

-जगातील सर्व शेतकर्यांना अर्पण..

माझीशेती : माती परीक्षण

पीकांच्या वाढीसाठी वेगवेगळ्या अन्नद्रव्यांची आवश्यकता असते.  उदा.- १) सामू PH २) विधुत वाहकता EC, ३)चुनखड़ी CaCO3 ४) सेंद्रिय कर्ब OC...