Pulses / कडधान्ये


ओळख
नंबर
नाव
क्षेत्र
उत्पादन
मे.टन
अद्ययावत केलेली तारीख
P1
तुर
P2
P3
P4
P5
चवळी
P6
कुलथी
P7
कडवा वाल
P8
राजमा
P9
वाटाणा