Monday, April 24, 2017

मागेल त्याला शेततळे योजनेचा अर्ज

मागेल त्याला शेततळे योजना
मागील शासन निर्णय मधील ५० पैसे आणेवारीची अट रद्द करून संपुर्ण महाराष्ट्र राज्यात राबविण्याचे ठरविले आहे. विस्तृत शासन निर्णय egs.mahaonline.gov.in/PDF/Shetatle.pdf या लिंकवर उपलब्ध आहे. तसेच या योजनेसाठी आवश्यक माहिती आणि कागदपत्रे www.mazisheti.org/2017/04/shettale.html या लिंकवर उपलब्ध आहे. ज्यांना online नोंदणी शक्य नाही त्यांनी goo.gl/forms/6JRl9DVIJBDP4Igf2 येथे माहिती भरा आमचेकडून संपर्क केला जाईल.

अर्ज भरण्यासाठी सोबतची माहिती / कागदपत्रे जवळ ठेवा.
१.      आधार कार्ड
२.      प्रवर्ग (अनुसूचित जाती/ जमाती/ मागासवर्गीय / खुला)
३.      BPL यादी क्रमांक
४.      आत्महत्या कुटुंबातील वारस आहात का?
५.      शेततळे घ्यावयाचे क्षेत्र ८अ आणि ७/१२ आणि क्षेत्र
६.      इनलेट-ओउटलेट सह / शिवाय

आकारमान
क्षेत्रफळ
घनता
आकारमान
क्षेत्रफळ
घनता
15x15x3
225
441
25x25x3
625
1461
20x15x3
300
621
30x25x3
750
1791
20x20x3
400
876
30x30x3
900
2196
25x20x3
500
1131
७.      यापूर्वी शेततळे घेतले आहे का?
८.      बँक पासबुक
बँक नाव                                        खाते नं.                                   आयएफएससी कोड


याशिवाय
१.      स्वत :च्या स्वाक्षरीसह भरलेला अर्ज scan करून पाठवावे .
२.      सामुदायिक शेततळे संबंधित रु.100स्टॅंप पेपरवर करार स्कॅन करून पाठवावे.
३.      7/12 उतारा (पहिला शेतकरी)
४.      8-अ नमुना (पहिला शेतकरी)
५.      आत्महत्याग्रस्त कुटूंबाच्या वारसाचा दाखला.( तलाठी) (पहिला शेतकरी)
६.      दारिद्र रेषेबाबतचा दाखला (ग्रामसेवक) (पहिला शेतकरी)
नोट - सामुदायिक शेततळ्यासाठी शासनाची जी असेल ती देयक अदा करावे लागेल.